Datum: 11.02.2014.

  ŽUPANIJSKA  UDRUGA  SLIJEPIH  SPLIT

  SPLIT,  Zagrebačka 17

   

   

  O P E R A T I V N I    P L A N  

  za  2014.g.

   

   

   

                   Ovaj Operativni plan u najkraćim crtama govori o svim aktivnostima i poslovima koje naša Udruga obavlja za svoje slijepe članove.

  Osnove za donošenje ovog Operativnog plana su: Statut Županijske udruge slijepih Split, zaključci U.O. i Skupštine, inicijative i prijedlozi povjerenstava Upravnog odbora i članstva Udruge, te posebne i stvarne potrebe naših članova.

                   Županijska udruga slijepih Split djeluje na području cijele naše Županije. Udruga broji 501 člana.  U okviru svojih mogućnosti Udruga skrbi o svim članovima počevši od učlanjenja u Udrugu, preko školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja, ostvarivanja njihovih posebnih prava, organizacijom društveno-kulturnog i sportskog života i o svim drugim potrebama. Budući su slijepi invalidi najveće kategorije, s mnogim posebnostima Udruga svojim stručnim, materijalnim, savjetodavnim i drugim uslugama članovima nastoji pomoći u prevladavanju njihovih poteškoća. Za ostvarivanje ovog programa potrebna su materijalna sredstva koja osiguravamo preko proračuna ministarstava, Nacionalne zaklade, Županije, gradova i općina, članarine, donacija i vlastite djelatnosti.

   

  PROGRAM  I

  Ciljevi i zadaća

  Ciljevi i zadaće Udruge su okupljanje slijepih na području Splitsko-dalmatinske županije radi ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava, zaštite slijepih i zadovoljavanja njihovih posebnih potreba.

  1.         Putem upravnih tijela Udruge, svojih zastupnika na terenu i službe članstvo obavještavati o aktivnostima Udruge kao i o svim bitnim promjenama i njihovim pravima.

  2.         Dati punu podršku Hrvatskom savezu slijepih u nastojanju rješavanja problema inkluzivnog doplatka za sve teške invalide.

  3.         Zalagati se da o sudbini osoba s invaliditetom odlučuju same osobe s invaliditetom.

  4.         Predlagati donošenje zakonskih odredbi koje se odnose na povlastice u unutrašnjem prometu, napose u smjeru pojednostavljenja korištenja povlastica.

  5.         Pratiti sve promjene u zakonima, posebno na području socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja, poreznog i carinskog zakonodavstva, te o svim promjenama obavještavati članstvo.

  6.         Lobirati kod političkih stranaka, zastupnika Hrvatskog državnog sabora, članova županijskih tijela za interes i programske zadaće Udruge i Saveza.

  7.         Brinuti o objektivnom i istinitom izvješćivanju javnosti o problemima slijepih i njihovom položaju u Hrvatskoj.

  8.         Stvarati pozitivnu klimu u društvu radi shvaćanja i prihvaćanja slijepih kao dijela ukupne društvene zajednice, te zagovarati potrebu odgovarajuće skrbi u okviru socijalne politike društva.

  9.         Ukazivati na konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Akcijski plan Vijeća Europe,  na promicanje prava i potpunog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu, ravnopravnosti žena i djece osoba s invaliditetom.

   

  PROGRAM   II

  Socijalna skrb i zaštita članstva

  1. Stupiti u kontakt s novo oslijepljelim osobama preko  Klinike za očne bolesti KBC Split, očnih ambulanti i centara za socijalnu skrb.

  2.     Nastojati organizirati grupu podrške za novo oslijepljele osobe u suradnji sa HSS-om.

  3.     Nadležnim organima predlagati mjere za poboljšanje socijalnog položaja slijepih.

         4.      Pomagati u ostvarivanju prava potrebnih za bolju zaštitu slijepih.

          5.   Za osobe koje su kasnije izgubile vid organizirati obuku samostalnog kretanja putem bijelog

                  štapa i psa vodiča i poduku za samostalno zadovoljavanje najnužnijih životnih potreba, te im

                  pomoći pri profesionalnoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Mlađe članove uputiti na

            prekvalifikaciju i socijalizaciju u Centar „V.Bek“ u Zagrebu,

  6.       Nastaviti s obilaskom vrtića i škola u svrhu edukacije najmlađeg naraštaja o životnim potrebama

            i problemima slijepih osoba, a posebno škola koje pohađaju naši slijepi učenici.

  7.       Po odobrenom trogodišnjem programu Ministarstva socijalne  politike i mladih za videćeg pratitelja

            pomoći će se slijepim članovima samcima u rješavanju njihovih svakodnevnih potreba i problema.

  8.       Putem sistema javnih radova preko HZZZ-e primiti nekoliko osoba na određeno vrijeme za pomoć

            našim članovima.

  9.       Posjećivati slijepe osobe smještene u mirovnim domovima, kao i nepokretne članove koji žive sami.

  10.     Iz članarine i donacija  dodjeljivati novčane pomoći članovima slabijeg imovnog stanja.

  11.     Nastaviti kampanju preko HSS-a da javna televizija emisije na stranom jeziku prevede na hrvatski

            jezik kao što se radi u Europi.

  12.    Tražiti  ozvučenje što većeg broja semafora na najfrekventnijim raskrižjima.

  13.    O svim članovima voditi urednu evidenciju sa svim potrebnim podacima kako bismo im najlakše i

          najbrže mogli pomoći.

   

  Udruga potiče aktivnosti na području socijalne zaštite,  sudjeluje u unapređenju zdravlja slijepih osoba, pruža potpore najpotrebitijim članovima, te upućuje na socijalizaciju i rehabilitaciju.  

   

  PROGRAM   III

  Školovanje i obrazovanje

  1.        Surađivati s Klinikom za očne bolesti KBC Split i domovima zdravlja u otkrivanju djece s bitnim oštećenjima vida i slijepe i uključiti ih u posebni vrtić i integrirano školovanje.

  2.        Slijepoj djeci u vrtićima nabaviti tiflo-tehnička pomagala i igračke, raditi na učenju brajevog pisma i time ih pripremiti za školovanje.

  3.        Opskrbiti slijepe učenike potrebnim pomagalima neophodnim za praćenje nastave i to: reproduktor i snimač za CD, elektronička računala, elektronička bilježnica, elektronička povećala, brajev pisaći stroj  , pisaći pribor, folije za crtanje itd…

  4.        Osigurati stručnu pomoć slijepim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima kako bi slijepi učenik lakše savladao gradivo.

  5.        Organizirati 2 sastanka roditelja slijepe djece i tiflopedagoga.

  6.        U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i drugim ustanovama usmjeravati učenike na zanimanja koja će moći uspješno savladati i naći zaposlenje.

  7.        Na ovim zadacima surađivati s Centrom „Vinko Bek“, Hrvatskim savezom slijepih i Udruženjem za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba.

  8.        Organizirati takmičenje u čitanju brajevog pisma, te najbolje pojedince uputiti na prvenstvo Hrvatske u Zagreb.

  9.        IPA Projekt „Studirajmo zajedno“, nastavlja provedbu svojih aktivnosti počevši sa suradnjom s Centrom „Vinko Bek“ koji priprema motivacijske i edukacijske radionice organizira se individualna potpora srednjoškolcima u vidu Državne mature, svaki slijepi ili slabovidni srednjoškolac će surađivati s jednim videćim studentom kako bi se kvalitetnije pripremio za Državni ispit. Nastavlja se rad na implementiranju materijala na e-platformi nakon što je završena analiza postojećih predmeta.  Održat će se radionice za nastavno i ne-nastavno osoblje zbog obuke novog načina rada sa slijepima.

   

  Udruga  od samog svog  osnutka upućuje slijepe na školovanje u posebne centre za školovanje slijepih u Zagrebu i Osijeku. Od 1973.g. počinje školovanje u integraciji tako da danas gotovo svi učenici pohađaju redovne škole u svom mjestu. Udruga uz pomoć terenskog tiflo-pedagoga i stručnih suradnika Centra „V.Bek“ nastoji omogućiti svakom slijepom učeniku da što lakše savlada nastavni program. Također putem donacija, projekata i svojih sredstava učenicima i studentima omogućuje nabavu potrebnih tiflo-pomagala za što lakše praćenje nastave.  Udruga savjetuje učenike i studente o obrazovnom usmjerenju kako bi po završetku školovanja najlakše pronašli radno mjesto.

   

  PROGRAM   IV

  Zapošljavanje

  1. Nastojati u 2014.g. zaposliti dvije slijepe osobe koje su bez posla.
  2. Za postizanje što boljeg rezultata u zapošljavanju, surađivati s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,  Hrvatskim savezom slijepih Centrom „V.Bek“, Ustanovom za rehabilitaciju i zapošljavanje hendikepiranih osoba „DES“-om,  i drugima.
  3. Po potrebi,  prikupiti financijska sredstva iz donacija, drugih izvora, kao i vlastita, a u svrhu opremanja radnih mjesta novozaposlenih članova.
  4. U cilju zapošljavanja slijepih tražiti svaku moguću pomoć od Županije, gradova, državnih poduzeća, ustanova, trgovačkih društava, Zavoda za zapošljavanje i svih onih koji nam mogu pomoći u rješavanju problema nezaposlenosti.

  Zapošljavanje slijepih je jedan od najbitnijih segmenata naše Udruge.  Zapošljavanjem  slijepa osoba postiže psihosocijalnu stabilnost i samostalnost i time se ravnopravno uključuje u društvenu zajednicu.

  Udruga je u nekoliko proteklih godina zaposlila većinu slijepih osoba koje su sposobne za rad.  Danas imamo 33 zaposlene slijepe osobe i dvije nezaposlene.  Ovaj rezultat, najbolji u Hrvatskoj,  rezultat je nesebičnog rada na području zapošljavanja.

   

  PROGRAM   V

  Sekcija mladih

  1. Sudjelovanje 1 do 2 člana na  Susretu mladih u Premanturi u edukativnim projektima i aktivnostima HSS-a s ciljem lakšeg pronalaska zaposlenja.
  2. Aktivirati mlade i animirati ih za  rad na računalu, te društveno-kulturni rad.
  3. U sklopu IPA projekta „Studirajmo zajedno“, 8 članova Udruge je uključeno u srednji i visokoobrazovni sustav i uspostavljena je prva verzija e-literature. E-biblioteka je u procesu prilagođavanja slijepim studentima/učenicima, tehnički tim je započeo raditi na reprogramiranju MOODLE-a, platforme za e-učenje.
  4. Omogućiti svim mladima, potpuno slijepima i s minimalnim ostatkom vida obuku kretanja pomoću bijelog štapa i psa vodiča u suradnji s Centrom „Silver“ i Udrugom za pse vodiče i mobilitet.
  5. Prezentirati Udrugu na štandu uz Dan bijelog štapa 15. listopada ili Dan invalida 03. prosinca zajedno s drugim udrugama invalida ukoliko to bude moguće.

  Udruga ima vrlo mali broj mladih koji su uglavnom u višim razredima srednjih škola i na fakultetima.  Mladima se posvećuje posebna pažnju kako bi ih pripremili za izazove svakodnevnog života koji donosi invaliditet sljepoće, te kako bi sutra postali korisni članovi društva.

   

  PROGRAM   VI

  Tiflo-tehnička pomagala i očne proteze

  - Tiflo-tehnička pomagala

  1. Pratiti razvoj tiflo-tehničkih pomagala kod nas i u svijetu i o tome obavještavati članstvo Udruge.
  2. Surađivati s Ekonomatom Hrvatskog saveza slijepih i Udrugom za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba radi brže nabave pomagala kao što su: brajev pisaći stroj, elektroničko računalo, elektroničko povećalo, reproduktor za čitanje knjiga i časopisa na CD-u, bijeli štap, brajev sat i druga govorna pomagala.
  3. Za učenike u integriranom školovanju potrebno je nabaviti sva pomagala do kojih možemo doći, posebno  elektroničko računalo za slijepe i elektronske bilježnice ili elektroničkog povećala za lakše praćenje nastave, te ih obučiti za rad na njima.
  4. Nastojati slijepoj ženi olakšati svakodnevni rad u domaćinstvu opskrbom posebnih pomagala.

  -   Očne proteze

  1. Prema potrebi  aplicirati očne proteze iz kolekcije u prostorijama Udruge.
  2. Dva puta godišnje organizirati izradu očnih proteza po mjeri u suradnji s njemačkom firmom Augenprothetik Lauscha i domaćim dobavljačem «Indriki» iz Zagreba.
  3. Putem medija obavještavati i upoznavati zainteresirane građane o terminima izrade proteza.
  4. Redovno informirati očne odjele i ambulante o terminima izrade proteza na području Dalmacije.
  5. Posjetiti predstavnika Augenprothetik-a u Hrvatskoj i sa njim dogovoriti daljnju suradnju na izradi očnih proteza.

  -Tiflo-tehnička pomagala u današnje vrijeme predstavljaju slijepima  neprocjenjivu pomoć, posebno u školovanju i na radnim mjestima. U tu svrhu Udruga će nastojati, osim pomagala koja su osigurana preko HZZO-a, putem donacija, aukcija, projekata, svojih sredstava i drugih izvora nabavljati potrebna tiflo-pomagala koja su izuzetno skupa, kako bi slijepoj osobi olakšali učenje, rad i život.

  -Udruga će nastaviti organizaciju izrade očnih proteza za građanstvo kao  oblik samofinanciranja .

   

  PROGRAM   VII

  Informatička sekcija

  1.          Intenzivirati edukaciju članova za rad  na osobnom računalu za slijepe putem projekata i omogućiti što većem broju članova da stekne diplomu  ECDL.

  2.          Za pomoć u obuci slijepih koristiti novčana sredstva od projekata, grada Splita, Županije, vlastita i donacija.

  3.          Nastaviti održavati web stranicu Udruge koja sadržava korisne informacije za članove kao i za sve zainteresirane za rad Udruge.

  Članovi Informatičke sekcije će pomagati učenicima i studentima kako bi boljim pristupom modernim tehnologijama lakše savladali nastavni program. Sekcija će također pomagati i svim ostalim zainteresiranim članovima savjetom kako konfigurirati računalo i unaprijediti svoje informatičko znanje.

   

  PROGRAM   VIII

  Društveno kulturni rad

  1.          Organizirati jedan do dva edukativno-rekreativna jednodnevna izleta  u neko od povijesnih ili turističkih mjesta u skladu sa mogućnošću Udruge.

  2.          Za uskrsne i božićne blagdane u prostorijama Udruge organizirati domjenak uz prigodni program i lutriju.

  3.          Na Dan sv. Lucije koji je i Dan naše udruge u naše prostorije pozvati članove na sv. misu i uz prigodni program slijepoj djeci  podijeliti darove, a učenicima i studentima jednokratnu novčanu pomoć.

  4.          Organizirati više prigodnih predavanja iz medicine, povijesti, religije, kulture, športa i dr. od interesa za članstvo.

  5.          Nastaviti suradnju s Muzejom grada Splita, Galerijom Meštrović i grupom «Baština – nama je stalo» prof.Jasenke Splivalo na projektu «Dotakni i vidi». Isto tako nastaviti suradnju s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika s g. Miranom Palčokom i Galerijom Meštrović,   nastaviti suradnju  s  Lions klubovima „Marjan“ i „Split“.

  6.          Svim našim članovima koji su članovi Hrvatske knjižnice za slijepe ili su preplaćeni na časopise Udruga će pomoći s 50% u cijeni pretplate na knjižnicu i  časopise.

  Udruga nastoji društveno-kulturnim radom obogatiti život svake slijepe osobe. Udruga će animirati članove na korištenje zvučne i brajeve knjižnice, te zvučnih i brajevih časopisa putem participacije u pretplati kako bi slijepi podigli svoj kulturni nivo i najkorisnije ispunili svoje slobodno vrijeme. Organizacijom posjete  muzejima, galerijama , predavanjima iz raznih oblasti, organizacijom društvenih zabava u našim prostorijama,  te izletima u povijesno-kulturna mjesta život slijepe osobe bit će puno bogatiji i osmišljeniji.

   

  PROGRAM   IX

  Klub dragovoljnih darovatelja krvi

  1.         Povodom Dana bijelog štapa  15. listopada  organizirano se priključiti jednoj od akcija Crvenog križa grada Splita.

  2.         Usko surađivati sa HCK Gradskim društvom Grada Splita radi usklađivanja akcija  darivanja krvi.

  3.         Tijekom godine tri puta pristupiti akcijama  darivanja krvi koje organiziraju drugi klubovi DDK.

  4.         Poticati rad Kluba sukladno financijskim mogućnostima Udruge.

   Naš Klub DDK osnovan je početkom Domovinskog rata kako bi se i slijepi uključili u obranu Domovine.   Klub je prvi takav klub u Hrvatskoj i na mnogo širem prostoru.

   

  PROGRAM   X

  Sekcija slijepih žena

  1. Druženje slijepih žena u prostorijama Udruge jedanput tjedno uz kreativni rad u radionicama / makrame, glina, papir, tapiserija, oslikavanje na svili… /.
  2. Posjetiti nepokretne slijepe žene kod kuće prigodom božićnih i uskrsnih blagdana i uručiti im poklone, te posjetiti članove u mirovnim domovima.
  3. Obilježavanje Dana žena 08. ožujka u prostorijama Udruge / kava, kolači koje će žene same napraviti / uz prigodno predavanje.
  4. Obilježiti Majčin dan u Udruzi uz prigodan program.
  5. Sudjelovati na Susretu slijepih žena Hrvatske za Majčin dan.
  6. Sudjelovati na Ljetnoj akademiji Slijepih žena u Premanturi u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih, ukoliko sredstva budu ostvarena putem projekata.
  7. Sudjelovati na sastancima Mreže slijepih žena Hrvatske radi međusobnog povezivanja i poticaja aktivnosti.
  8. Organizirati  2 predavanja za članice Sekcije.
  9. Održati prvenstvo Sekcije u pikadu u „A“ i „B“ kategoriji.
  10. Pripremanje darovnog programa za djecu za Sv. Luciju.
  11. Animirati članice za rad u Sekciji.

  Udruga nastoji omogućiti slijepim ženama da se kroz razne radionice bave kreativnim radom, karitativnim radom, sudjelovanjem na susretima slijepih žena na nivou Hrvatske i Mreži žena, obilježavanjem prigodnih datuma, a sve u svrhu podizanja kvalitete života slijepe žene i njene  samosvijesti.

   

  PROGRAM   XI

  Šah i sport

  -   Šah sekcija

  1. Vježbati jedanput tjedno u prostorijama Udruge i održati prvenstvo Sekcije.
  2. Po mogućnosti sudjelovati na  takmičenjima Kluba za sport i rekreaciju invalida grada Splita
  3. Uputiti jednog igrača na pojedinačno prvenstvo Hrvatske u šahu za slijepe.
  4. Sudjelovati s četiri igrača na ekipnom prvenstvu Hrvatske u šahu za slijepe u Premanturi ovisno o mogućnostima Sekcije.
  5. Sudjelovati na   Dalmatinskim sportskim igrama slijepih u Šibeniku.
  6. Uputit jednog igrača na ubrzano prvenstvo Hrvatske u šahu u Zagrebu.

  -Pikado sekcija

  1. Vježbati jedanput tjedno u prostorijama Udruge i održati prvenstvo Sekcije.
  2. Uputiti članove Sekcije  na ekipno i pojedinačno prvenstvo Hrvatske ovisno o mogućnostima Sekcije.
  3. Sudjelovati na Dalmatinskim sportskim igrama slijepih u organizaciji Udruge slijepih Šibenik.

   

  - Dalmatinske sportske igre slijepih

  Sudjelovati na Dalmatinskim sportskim igrama koje će se 2014. g. održati u Šibeniku, u šahu i zvučnom pikadu.

  Sportske aktivnosti su vrlo važan segment rada Udruge.  Druženjima  i redovnim vježbanjem u prostorijama Udruge, te takmičenjima na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, članovi ispunjavaju svoje slobodno vrijeme, razvijaju takmičarski duh, te podižu psihosocijalnu stabilnost.

   

   

   

   

   

                                      Ovih jedanaest programa u Operativnom planu najkraće govore o aktivnostima koje će naša Udruga provoditi tijekom planiranog razdoblja. Za ostvarenje ovog  Plana potrebno je puno angažiranje predsjednika, dopredsjednika, Upravnog odbora, administracije, volontera i svih onih koji sudjeluju u sufinanciranju rada naše Udruge.

   

   

                                                                                                                                                             

   

                                                                                                                                          PREDSJEDNIK:

   

   

   

                                                                                                                                      __________________

                                                                                                                                            / Vicko Sviličić /

  Objavio: Bruno

  Arhiva svih objavljenih članaka

  Loading...