Datum: 03.12.2015.

  Na temelju članka 13. Zakona o udrugama NN br. 74/14  , Skupština Županijske udruge slijepih Split, na sjednici održanoj 11. srpnja 2015.g. donjela je

   

   

   

   

   

  STATUT

   

  ŽUPANIJSKE UDRUGE SLIJEPIH SPLIT

   

   

   

  I    OPĆE ODREDBE

   

  Članak 1.

  Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, načinu osiguranja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja njihovog popisa, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, nadzoru, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge, te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.  Cilj ovog Statuta je osigurati učinkovito djelovanje Udruge i stvoriti preduvjet za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje Udruga provodi.

   

   

   

   

  Članak 2.

  Županijska udruga slijepih Split (u daljnem tekstu Udruga) je oblik dragovoljnog udruživanja slijepih građana. Ona okuplja slijepe na području  Splitsko-dalmatinske županije radi ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava, zaštite slijepih i zadovoljavanja njihovih posebnih potreba, bez namjere stjecanja dobiti. 

   

   

  Članak 3.

  Udruga je samostalna i ravnopravana u pravima i obvezama u sklopu Hrvatskog saveza slijepih (u daljnjem tekstu Savez). Dragovoljno se udružuje u Savez temeljem ovog Statuta i Statuta Saveza radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadaća. Udruga se u skladu sa Zakonom može učlanjivati u  saveze, zajednice, mreže, koalicije i druge oblike povezivanja udruga na regionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini, a koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge.

  Odluku o udruživanju Udruge s drugim udrugama ili organizacijama kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanja donosi Skupština Udruge.

   

   

  Članak 4.

  Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

   

  Članak 5.

  Misija Udruge je promicanjem i provedbom antidiskriminacije, jednakih mogućnosti i univerzalnog dizajna pridonosi afirmaciji slijepih osoba u Republici Hrvatskoj.

  Vizija je društvo u kojem biti slijep neće značiti manje vrijedan, već različit.

   

   

  Članak 6.

  Udruga je pravna osoba i djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije pod nazivom ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT. Sjedište Udruge je u Splitu, Zagrebačka 17.

  Naziv Udruge na engleskom jeziku je The County Association of Blind People Split, skraćeni naziv CABPS.

   

  Udruga može osnovati podružnice, povjerenstva ili ogranke u drugim gradovima Županije radi obavljanja administrativnih i drugih poslova za članstvo sukladno Zakonu.

   

   

  Članak 7.

  Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik.

   

   

  Članak 8.

  Udruga ima okrugli pečat promjera tri centimetra sa znakom koji predstavlja život i rad slijepih i tekstom: ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT – SPLIT.

   

   

  Članak 9.

  Udruživanje u Udrugu temelji se na načelima dragovoljnosti, solidarnosti i ravnopravnosti slijepih osoba.

   

   

  Članak 10.

  Rad Udruge i njenih tijela je javan i transparentan. 

  Udruga osigurava članovima i široj društvenoj zajednici uvid u njen rad putem sredstava javnog i internog priopćavanja, putem elektronske pošte i mrežnih stranica Udruge.

  Sjednice tijela su javne.

  U slučaju potrebe, sjednice tijela se mogu snimati o čemu odlučuje samo tijelo većinom glasova prisutnih članova tijela.

  Iznimno javnost se može isključiti sa sjednice tijela kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima koja su poslovna ili službena tajna.

  Transparentnost se osigurava postojanjem internog sustava kontrole i osiguranjem dostupnosti informacija, te njihova provedba u Udruzi kao instituciji civilnog društva kako bi članovi i šira društvena zajednica imali povjerenja da se na pravilan i društveno koristan način provode aktivnosti.

   

   

  II   PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI         UDRUGE

   

  Članak 11.

  Udruga djeluje na području:

  1.     Ljudskih prava: zaštita prava osoba s invaliditetom;

  2.     Međunarodne suradnje: unapređenje zdravlja i ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje (suradnja na području školovanja, edukacije za slijepe, nabave knjiga i pomagala, posebnih programa i sl);

  3.     Obrazovanja, znanosti i istraživanja: potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama;

  4.     Socijalne djelatnosti:

  ·       Socijalna pomoć i podrška: pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška nezaposlenima, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške (pomoć videćeg pratitelja za slijepe);

  ·       Socijalne usluge: savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, stručna pomoć i podrška, organiziranje slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, rehabilitacija, osobna asistencija, ostale djelatnosti socijalnih usluga (obuka i edukacija kretanja i snalaženja u prostoru s bijelim štapom i psom vodičem);

  ·       Humanitarna pomoć: poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, ostale djelatnosti humanitarne pomoći (organiziranje raznih humanitarnih događanja);

  5.     Sporta: sudjelovanje u sportskom natjecanju, tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije, organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja, organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa, ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi (organiziranje Dalmatinskih sportskih igara slijepih);

  6.     Tehničke kulture: informatika i računalstvo;

  7.     Zaštite zdravlja: unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, ostale djelatnosti preventivnog djelovanja (ugovaranje očnih pregleda na KBC Split), unapređenja i zaštite zdravlja, dobrovoljno darivanje krvi, ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja (organiziranje izrade očnih proteza).

   

   

  Članak 12

  Udruga je neprofitna nevladina i nestranačka organizacija i formalni oblik slobodnog i dragovoljnog udruživanja slijepih građana s područja Županije splitsko-dalmatinske sa svrhom ostvarivanja i promicanja ciljeva, djelatnosti i zadaća u području civilnog društva usmjerena na zaštitu i unapređenje prava i interesa slijepih osoba.

  Udruga je osnovana s ciljem rada za opće, odnosno javno dobro, te promicanja, razvitka i unapređenja statusa slijepih osoba u svim segmentima života te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, te života u zajednici uz podršku.

   

   

  Članak 13.

  Ciljevi Udruge:

  Opći cilj Udruge je promicanjem i provedbom antidiskriminacije doprinijeti stvaranju društva ravnopravnosti gdje svaki pojedinac razumije, prihvaća i poštuje različitosti, ali i jednakosti slijepih osoba.

  Specifični ciljevi Udruge, odnosno svrha njenog djelovanja je podizanje kvalitete života članova ostvarivanjem njihovih prava i potreba.

   

  Djelatnosti Udruge obuhvaćaju sljedeće:

   

  ·       okupljanje i udruživanje slijepih osoba na području na kojem djeluje i vodi o njima evidenciju,

  ·       rad na unapređivanju socijalno-zdrastvene zaštite, školovanja, profesionalne orijentacije, rehabilitacije, zapošljavanja, prevencije oštećenja vida, kulturno-obrazovnog rada, društveno – zabavnog života, odmora i oporavka, sporta, šaha, pikada  i rekreacije,

  ·       prati  i razmatra stanje i primjenu propisa na području zaštite slijepih osoba, te predlaže nadležnim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređivanje pravnog i socijalno – ekonomskog položaja slijepih i zalaže se za njihovu doslijednu primjenu,

  ·       surađuje sa državnim tijelima i tijelima lokalne uprave po pitanjima od značaja za rješavanje problematike slijepih,

  ·       radi na prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja prema osobama sa oštećenjem vida,

  ·       brine o poštivanju ljudskih prava i ukidanju svih oblika diskriminacije,

  ·       potiče razvoj demokracije i civilnog društva,

  ·       potiče aktivnosti na području socijalne skrbi,

  ·       potiče rješavanje organiziranog smještaja redovnih članova treće životne dobi,

  ·       potiče razvoj službi podrške u zajednici i neposredno pruža socijalne usluge za osobe s oštećenjem vida koje nisu pokrivene djelovanjem institucija društva,

  ·       prati i proučava razvitak i dostignuća na području obrazovanja, zdravstvene, psihosocijalne i profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja te potiče njihovu primjenu,

  ·       pruža usluge asistencije sukladno utvrđenim standardima deinstitucionalizacije a koje obuhvaćaju: savjetovanja, pomaganja, edukacije, stručnu potporu i dr.,

  ·       radi na prevenciji i suzbijanju svih oblika ovisnosti slijepih osoba, osobito slijepe djece i mladih,

  ·       potiče rodnu ravnopravnost,

  ·       pruža humanitarnu pomoć potrebnim slijepim osobama,

  ·       potiče i sudjeluje u unapređenju zdravlja slijepih osoba,

  ·       sudjeluje u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja, te rješavanju pojedinih konkretnih prilagodbi  potrebama slijepih osoba,

  ·       suradnja sa društveno-humanitarnim, stručnim udrugama i ustanovama slijepih u zemlji i inozemstvu,

  ·       organizira aplikaciju očnih proteza iz kolekcije, te organizira izradu očnih proteza po mjeri,

  ·       pružanje pomoći  članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa,

  ·       upoznavanje članstva o svojem radu putem internog i javnog priopćavanja,

  ·       radi na osiguranju pristupačnosti i dostupnosti informacija i usluga,

  ·       potiče osposobljavanje i posreduje u uključivanju građana u volonterski rad,

  ·       pomoć  članstvu u nabavi  tiflo-tehničkih pomagala,

  ·       Udruga može organizirati savjetovanja i druge stručne skupove radi upozavanja javnosti sa životom i radom te mogućnostima i potrebama slijepih osoba,

  ·       Udruga može organizirati sportske susrete i takmičenja na nivou grada, regije i države,

  ·       Udruga može izdavati stručne i prikladne publikacije u svrhu unapređenja rada i u radu koristiti sredstva javnog priopćavanja,

  ·       pomaganje slijepim osobama i osobama s malim ostatkom vida koje nisu njeni članovi.

   

  Članak 14.

  Udruga može obavljati, pored djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi, utvrđene Statutom i gospodarske djelatnosti.

  U gospodarskoj djelatnosti Udruga ne ostvaruje dobit za svoje članove i treće osobe.

  Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, ona će se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

   

   

  Članak 15.

  Za ostvarivanje zadaća utvrđenih ovim Statutom, Udruga će koristiti sve mogućnosti i  sredstva koja joj stoje na raspolaganju u skladu sa Zakonom.

   

   

  Članak 16.

  Udruga obavlja svoje zadaće putem svojih tijela, djelatnika, te podružnica, povjerenstava ili ogranaka.

   

   

  III    ČLANSTVO

  Članak 17.

  Svaka slijepa osoba može postati član Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene ovim Statutom i ima stalno prebivalište na području njenog djelovanja.

  Slijepa je, u smislu ovog Statuta, osoba s ostatkom vida do 5% na boljem oku s korekcijom (peta, četvrta i treća skupina po međunarodnoj odredbi sljepoće), te osoba sa suženim vidnim poljem do 10 stupnjeva fiksacione točke, bez obzira na ostatak oštrine vida.

  Odluku o prijemu redovnog i nominalnog člana na prijedlog Povjerenstva za prijem u članstvo i uz pismeni nalaz liječnika oftamologa donosi Upravni odbor Udruge.

  Redovni ili nominalni član Županijske udruge slijepih Split ne može biti član ni jedne druge udruge slijepih.

  Molbu za prijem u članstvo podnosi građanin stariji od 18 godina Upravnom odboru Udruge.

  Za slijepu osobu mlađu od 18 godina ili osobu pod skrbnoštvom molbu podnosi roditelj, odnosno skrbnik.

   

  Članak 18.

  Članovi mogu biti:

  a) redovni

  b) nominalni

  c) podupirući

  d) počasni

  a/ Redovni član može postati svaka poslovno sposobna osoba ako ispunjava uvjete ovog Statuta, udovoljava međunarodnoj definiciji sljepoće, a na temelju nalaza liječnika oftamologa  koji je član Povjerenstva za prijem u članstvo.

   

  b/ Nominalnim članom može postati svaka osoba bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću pod istim uvjetima kao i redovni član.

  ·       Nominalni član ne može birati niti biti biran u radna tijela Udruge, niti sudjelovati u njihovom radu.

  ·       Nominalni član ima sva druga prava redovnih članova Udruge.

  ·       Redovnim i nominalnim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Savez.

   

  c/   Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja želi           materijalno ili na drugi način pomagati rad Udruge.

  ·       Podupirućim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge.

  ·       Podupirući članovi nemaju posebnih zakonskih ni drugih  prava u skladu sa člankom 19. ovog Statuta, i o njima se vodi posebna evidencija.

   

  d/ Počasnim članom može postati osoba koja ima osobite zasluge za dobrobit slijepih.

  ·       Počasnom članu Skupština izdaje povelju.

   

   

  Članak 19.

  Prilikom preseljenja redovni se članovi prijavljuju onoj udruzi na čijem se području nalazi njihovo prebivalište. U prilogu prijave mora biti potvrda o prebivalištu, a dosadašnja Udruga obvezno će na zahtjev nove, dostaviti potrebnu člansku dokumentaciju.

  Prilikom promjene prebivališta članu se izdaje nova članska iskaznica.

  Kad se radi o osobama sa ostatkom vida koje su promjenile prebivalište, Udruga će te osobe uputiti na oftamološki pregled radi utvrđivanja postotka ostatka vida.

   

   

   

  IV     PRAVA  I  OBVEZE  REDOVNIH  ČLANOVA

   

  Članak 20.

  Prava članova su:

   

  ·       birati i biti biran u tijela Udruge,

  ·       sudjelovati u radu Udruge,

  ·       biti informiran preko internih skupova i javnih priopćavanja o radu Udruge,

  ·       davati prijedloge i poticati rad Udruge,

  ·       tražiti pomoć i podršku u rješavanju i zadovoljavanju osobitih potreba, školovanja, zapošljavanja, rehabilitacije, socijalno-pravnih, kulturno obrazovnih, sportskih,  opskrbu pomagalima, i druga prava u skladu sa člankom 12. ovog Statuta,

  ·       biti ravnopravan u ostvarivanju svojih prava.

   

   

  Članak 21.

  Obveze članova su:

  ·       raditi na ostvarivanju zadaća i čuvati ugled Udruge i Saveza,

  ·       u radu se pridržavati odredbi ovog Statuta i Statuta Saveza,

  ·       redovito plaćati članarinu,

  ·       redovito obavještavati Udrugu o promjeni osobnih podataka i prebivališta.

  ·       pridonositi unapređenju rada Udruge.

   

   

  Članak 22.

  Udruga odlukom Upravnog odbora odlučuje o visini članarine.

   

   

  Članak 23.

  Članstvo u Udruzi prestaje:

   

  ·       istupanjem, brisanjem ili isključenjem,

  ·       ako član uzastopno najmanje tri godine, bez opravdanih razloga, ne plati članarinu gubi sva prava iz članka 19. do podmirenja obveza,

  ·       članstvo može prestati isključenjem kad se nakon savjesno provedenog postupka utvrdi da član Udruge grubo narušava usvojena načela ovog Statuta, Statuta Saveza i kad je njegovo djelovanje u suprotnosti sa načelima Ustava Hrvatske i društvenim normama,

  ·       kada svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Udruge.

   

  Odluku o isključenju i druge mjere donosi Stegovno povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor, a broji tri člana. Član Upravnog odbora ne može biti član Stegovnog povjerenstva. Stegovni postupak protiv člana pokreće predsjednik, Upravni odbor ili Nadzorni odbor.

  Protiv odluke Stegovnog povjerenstva nezadovoljan član ima pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 15 dana od primitka odluke.

  Odluka Upravnog odbora je konačna.

  Danom isključenja prestaju sva prava i obveze koja proistječu iz članstva.

   

   

  Članak 24.

  Zbog povrede članskih obveza iz ovog Statuta, članu se može izreći opomena ili opomena  pred isključenje.

   

   

  Članak 25.

  Udruga vodi evidenciju svojih članova, izdavanja članskih iskaznica i druge evidencije koje ustanove njena tijela i tijela Saveza. 

  Popis članova se vodi u jedinstvenu bazu podataka Udruge i Saveza.

  Popis članova obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupa Udruzi, adresu, broj telefona te datumu prestanka članstva u Udruzi a može sadržavati i druge podatke.

  Popis članova iz baze podataka dostupan je na uvid Savezu, članovima i nadležnim tijelima Udruge.

  Sve u vezi s prijemom u članstvo, upisom, izdavanjem članskih iskaznica, vođenjem evidencije i drugo, pobliže se utvrđuje općim aktima Udruge.

   

   

   

  V     USTROJSTVO  UDRUGE

   

   

  Članak 26.

  Udruga je temeljni oblik udruživanja slijepih osoba putem kojeg se članovi dragovoljno udružuju na području Splitsko-dalmatinske županije radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih interesa, prava i obveza.

  Područje na kojem Udruga djeluje može se mjenjati samo odlukom Skupštine, sporazumno sa drugom udrugom i Savezom.

  Skupština Udruge prema svojim potrebama može utemeljivati podružnice, ogranke, sportske  klubove, sekcije i druge  ustrojstvene oblike. Njihov djelokrug rada, prava i obveza utvrđuje se posebnim Pravilnikom po utemeljenju.

   

   

   

  VI   GLASOVANJE  I  ODLUČIVANJE  U  TIJELIMA  UDRUGE

   

   

  Članak 27.

  Tijela Udruge su utmeljena na zastupničkom načelu. Zastupničko načelo je osnova na kojoj se gradi demokratski odnos u kojem se interesi, prava i obveze članova izražavaju i osiguravaju  preko zastupnika u tijelima Udruge.

  Zastupnik je osoba koju članovi na skupu članstva biraju u Skupštinu Udruge glasovanjem.

  Rad u Udruzi je dragovoljan i u načelu bez naknade.

   

   

  Članak 28.

  Zastupnik ima pravo i dužnost na sjednicama zastupati članstvo koje ga je izabralo, nesmetano i slobodno iznositi svoja mišljenja, podnositi prijedloge, te sa ostalim zastupnicima u tijeku donošenja odluka i zaključaka na sjednicama aktivno sudjelovati u radu. Zastupnici u Skupštini imaju i druga prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom.

   

  Članak 29.

  Odluke i zaključci u tijelima Udruge donose se nakon  rasprave glasovanjem.

  Prilikom glasovanja odluke i zaključci Skupštine su prihvaćeni kad se za njih izjasni natpolovična većina svih zastupnika.

  Za donošenje ili izmjene i dopune Statuta potrebna je dvotrećinska većina svih članova Skupštine.

  Za pravovaljan rad Upravnog odbora potrebna je natpolovična većina, tj. najmanje 4 člana, a odluke se donose  većinom glasova svih članova Odbora.

   

   

  Članak 30.

  Mandat zastupnicima u Skupštini, članovima Upravnog odbora, predsjedniku, dopredsjedniku, zastupnicima u Savezu i članovima Nadzornog odbora traje 4 godine.

  Nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

  Prilikom izbora predlaže se više kandidata,  izbor se vrši tajnim glasovanjem a izabrani su oni koji su dobili veći broj glasova.

  Kad se odlučuje o  izboru predsjednika i  dopredsjednika, tada je potrebna većina glasova svih zastupnika Skupštine.

  Ako kandidati za predsjednika ili dopredsjednika Udruge ne dobiju dovoljan broj glasova u drugi krug ulaze dva  kandidata  koja su dobila najviše glasova u prvom krugu, a izabran je onaj koji je dobio više glasova.

  Ako za izbor predsjednika ili dopredsjednika nema više od jednog  kandidata glasovati se može javno prozivkom zastupnika.

   

   

  Članak 31.

  Zastupniku može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

   

  ·       ako mu je prestalo članstvo u Udruzi,

  ·       ako podnese ostavku,

  ·       ako je opozvan,

  ·       ako po zakonu ne može biti član tijela Udruge.

   

  Ukoliko zastupniku   prestane mandat zamjenjuje ga slijedeći po broju glasova na izbornoj listi.

  Ako član Upravnog odbora, predsjednik ili dopredsjednik podnese ostavku, bude opozvan ili razriješen dužnosti, Skupština će postupiti sukladno članku 44. ovog Statuta.

  Ako zastupnik u Skupštini HSS-a ili član Nadzornog odbora podnese ostavku, bude opozvan, razriješen ili privremeno ne može obavljati dužnost, zamijenit će ga prvi zamjenik.

   

  Članak 32.

  Član tijela Udruge dužan je uredno obavljati poslove i zadaće u tijelu čiji je član.

  Član tijela Udruge može biti opozvan ukoliko uredno ne obavlja poslove za koje je izabran.

  Odluku o opozivu donosi tijelo koje ga je izabralo, pod istim uvjetima kako je i izabran.

   

   

   

  VII   SKUP  ČLANSTVA

   

  Članak 33.

  Temelj za izbor zastupnika u Skupštinu Udruge je izborni skup članstva. Skup članstva čine svi redovni članovi Udruge.

  Predsjednik Udruge saziva skup članstva na temelju odluke  Upravnog odbora ili Skupštine Udruge.

  Skup članstva se može održati za cijelo područje na kojem djeluje Udruga, ili za manje cjeline, o čemu odlučuje Upravni odbor.

   

   

  Članak 34.

  Skup članstva može biti izborni i redovni.  Izborni skup članstva saziva se svake četvrte godine, a redovni skup članstva saziva se po potrebi.

   

   

  Članak 35.

  Skupom članstva rukovodi predsjednik.

  Predsjedniku u radu skupa pomaže  dopredsjednik i zamjenjuje ga po potrebi.

   

   

  Članak 36.

  Na skup članstva se pozivaju svi redovni članovi Udruge  u skladu sa člankom 19.

  Skup članstva je pravovaljan ako je njegovom radu nazočno najmanje 10% pozvanih članova.

  Na skupu članstva glasovanje je javno.

   

   

  Članak 37.

  Zadaće skupa članstva su:

   

  ·       birati zastupnike za Skupštinu Udruge,

  ·       raspravljati po izvješću radnih tijela Udruge,

  ·       raspravljati o zadacima za daljni rad Udruge,

  ·       davati prijedloge i mišljenja za unaprijeđenje rada Udruge.

   

   

   

  VIII    TIJELA UDRUGE

   

  Članak 38.

  Tijela Udruge su:

   

  ·       Skupština

  ·       Upravni odbor

  ·       Predsjednik Udruge

  ·       Nadzorni odbor

   

  SKUPŠTINA

   

  Članak 39.

  Najviše tijelo Udruge je Skupština.

  Skupštinu čine 23 zastupnika i to: 13 zastupnika za grad Split, te po 1 zastupnik za gradove sa pripadajućima gradskim i općinskim središtima: Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Trogir, te po 1 za otoke Brač, Hvar i Vis.

   Zastupnici se biraju  na skupu članstva, i svi su redovni članovi Udruge.

  Zastupnički mandat u Skupštini traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

  Sjednicu Skupštine saziva predsjednik, temeljem odluke Upravnog odbora. Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu kad to zatraži:

  - najmanje 1/3 članova Skupštine ili

  - Nadzorni odbor.

   

  Za pravovaljani rad Skupštine potrebna je natpolovična većina zastupnika..

  Nadnevak održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda objavljuje se najmanje 10 dana prije zasjedanja.

  Dnevni red utvrđuje Skupština.

   

   

  Članak 40.

  Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

  Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje, izborna sjednica se održava svake četvrte godine, a izvanredna sjednica prema potrebi.

   

  Radom izborne i izvanredne sjednice Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od 3 člana koji su izabrani na početku sjednice, a redovnoj sjednici skupštine predsjedava predsjednik Udruge.

   

  Članak 41.

  Skupština na sjednici:

  ·       Donosi poslovnik o radu;

  ·       Potvrđuje mandate zastupnika Skupštine;

  ·       Donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte iz svoje nadležnosti;

  ·       Razmatra ukupnu problematiku slijepih te definira mjere njezinog rješavanja;

  ·       Utvrđuje globalne ciljeve i problematiku Udruge;

  ·       Bira Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika, Nadzorni odbor i 2 zastupnika u Skupštini HSS-a i njihova 2 zamjenika;

  ·       Razrješava dužnosti Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika, Nadzorni odbor, zastupnike u Skupštini HSS-a ako djeluju protivno odredbama ovog Statuta odlukama Skupštine i zakona;

  ·       Usvaja izvještaj o godišnjem financijskom poslovanju Udruge;

  ·       Usvaja izvještaje o jednogodišnjem i četverogodišnjem radu Udruge;

  ·       Razmatra i potvrđuje Strateški plan Udruge te godišnji Operativni i godišnji Financijski plan;

  ·       Proglašava počasne članove Udruge i dodjeljuje priznanja;

  ·       Odlučuje o udruživanju i razdruživanju Udruge u  saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;

  ·       Odlučuje o Statusnim promjenama, promjenama ciljeva i djelatnosti i gospodarskim djelatnostima, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;

  ·       Odlučuje o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;

  ·       Obavlja i druge poslove od interesa za slijepe u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

   

  Članak 42.

  Skupština Udruge na izbornoj sjednici bira predsjednika Upravnog odbora koji je ujedno predsjednik Skupštine i predsjednik Udruge, dopredsjednika,  Nadzorni odbor i dva zastupnika za Skupštinu HSS-a i njihove zamjenike.

  Predsjednik i dopredsjednik  biraju se među članovima Upravnog odbora na četiri godine.

   

  Članak 43.

  Skupština mijenja Statut prema potrebi.

  Prijedlog za izmjenu Statuta mogu podnijeti:

  ·       Upravni odbor,

  ·       jedna četvrtina zastupnika Skupštine Udruge,

  ·       odgovarajuće tijelo Saveza.

   

  Članak 44.

  Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne trećine članova Skupštine.  U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine, predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 

  Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku trideset dana od dana dostave zahtjeva, postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine preuzimaju predlagatelji.

  U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine i skupa članstva, Skupštinu i skup članstva saziva odgovorna osoba registrirana u Uredu državne uprave.

   

  Članak 45.

  Skupština može opozvati pojedine ili sve članove tijela Udruge i zastupnike HSS-a prije isteka mandata za kojeg su izabrani, i izabrati druge, ako utvrdi da je njihovo djelovanje u suprotnosti sa odredbama ovog  Statuta, odlukama Skupštine i Statuta  HSS-a.

  Kad član Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili zastupnik u Savezu podnese ostavku, prestaje mu mandat danom prihvaćanja ostavke a Skupština će izabrati drugog.

   

  Ako ostavku podnesu tri ili više članova Upravnog odbora, predsjednik je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana, radi izbora novog Upravnog odbora.

  Ako ostavku podnese predsjednik saziva se izvanredna Skupština, u roku 30 dana, radi izbora novog predsjednika. Do saziva Skupštine Udrugom rukovodi dopredsjednik.

   

  UPRAVNI ODBOR

   

  Članak 46.

  Upravni odbor je  tijelo Skupštine Udruge. Broji 7 članova koji se biraju iz sastava članova Skupštine na četri godine, a čine ga predsjednik,  dopredsjednik i 5 članova.

  Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

  Svaki član ima i osobnu odgovornost za svoj rad u Upravnom odboru.

   

   

  Članak 47.

  Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. Saziva ga i njime rukovodi  predsjednik.

  Upravni odbor se obvezno sastaje ako to zatraže najmanje tri člana Upravnog odbora ili Nadzorni odbor.

  Za pravovaljani rad Upravnog odbora potrebana je natpolovična većina, tj. najmanje 4 člana, a odluke se donose većinom svih članova.

   

   

  Članak 48.

  Upravni odbor obavlja slijedeće:

   

  ·       upravlja radom Udruge između dva saziva Skupštine i provodi njene odluke,

  ·       predlaže Skupštini usvajanje Završnog računa, Strateškog plana, Operativnog i Financijskog plana  za tekuću godinu,

  ·       podnosi Skupštini izvještaj o jednogodišnjem i četverogodišnjem radu,

  ·       priprema sjednice Skupštine i predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata  iz nadležnosti Skupštine,

  ·       prati, analizira i razmatra probleme slijepih osoba, predlaže izmjene i dopune propisa i drugih mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka u zaštiti članstva,

  ·       surađuje s lokalnim i republičkim tijelima nadležnim za djelatnosti koje su od značaja za članstvo,

  ·       utvrđuje potrebe i mogućnosti Udruge za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti,

  ·       utemeljuje svoja povjerenstva i druga radna tijela, stalna i povremena, imenuje njihove članove, donosi pravilnik o radu pojedinih povjerenstava,

  ·       zaključuje akte koji se tiču zasnivanja radnog odnosa djelatnika Udruge,

  ·       odlučuje o radu prema ugovorima o djelu,

  ·       donosi odluke potrebne za rad Udruge, te opće i pojedinačne akte kojima se regulira rad djelatnika Udruge, imenuje Stegovno povjerenstvo,

  ·       odlučuje o stegovnom postupku u drugom stupnju,

  ·       donosi odluku o prijemu u članstvo Udruge,

  ·       brine o urednom vođenju evidencije članstva,

  ·       dodjeljuje priznanja,

  ·       upoznaje članstvo o radu Udruge i njihovim pravima,

  ·       obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

   

   

  PREDSJEDNIK  UDRUGE

   

  Članak 49.

  ·       Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu. Provodi sve naredbodavne poslove i odluke Upravnog odbora i Skupštine.

  ·       Izvještava Upravni odbor o svom radu i djelatnosti Udruge između dviju sjednica.

  ·       Surađuje sa državnim i lokalnim tijelima uprave, te drugim ustanovama, institucijama i udrugama.

  ·       Sudjeluje u radu povjerenstava i drugih radnih tijela Udruge.

  ·       Za svoj rad predsjednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

  ·       Odgovara za provođenje zaključaka i odluka Upravnog odbora, te za zakonitost rada Udruge.

  ·       Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Udruge.

  ·       Predsjednika po potrebi zamjenjuje  dopredsjednik koji tada ima ista prava i dužnosti kao predsjednik.

  ·       Predsjednik preuzima funkciju likvidatora u postupku likvidacije Udruge.

  ·       Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu Državne uprave.

   

   

  NADZORNI ODBOR

   

  Članak 50.

  Nadzorni odbor ima tri člana i dva zamjenika.

  Nadzorni odbor bira Skupština i svi su redovni članovi Udruge. Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran zastupnik Skupštine, niti djelatnik koji obavlja financijske poslove u Udruzi. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.

  Članovi Nadzornog odbora i njihovi zamjenici biraju se na četri godine.

  Zaključci  odbora su pravovaljani kad se za njih izjasni natpolovična većina.

  Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

   

   

   

  Članak 51.

  Nadzorni odbor obavlja slijedeće:

  ·       nadzire financijsko poslovanje Udruge,

  ·       ima uvid u blagajničke knjige i spise,

  ·       nadzire zakonitost poslovanja,

  ·       daje prijedloge za unapređenje poslovanja, te za razumno korištenje sredstava u skladu sa Zakonom,

  ·       sa svojim zaključcima upoznaje Upravni odbor, a izvješče o svom radu podnosi Skupštini Udruge.

   

   

  LIKVIDATOR

  Članak 52.

  Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.  Likvidator ne mora biti član udruge.  Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

   

   

   

   

  IX    RADNA  TIJELA

   

  Članak 53.

  Radi proučavanja i razrade pojedinih pitanja, te pripremanja prijedloga Upravni odbor može utemeljiti povjerenstva ili posebna radna tijela.

  Aktom kojim se utemeljuju ova pomoćna tijela određuje se sastav, broj članova i zadaće.

  Navedena tijela mogu biti stalna i povremena.

   

   

   

  X     STRUČNA  SLUŽBA

   

  Članak 54.

  Osobe koje za poslove Udruge obavljaju administrativne stručne, pomoćne i njima slične poslove sukladno zakonima RH, čine stručnu službu Udruge.  Financijska sredstva za rad stručne službe osigurava Udruga svojim Financijskim planom.

   

   

  Članak 55.

  Prava, obveze i odgovornosti stručne službe utvrđuje Upravni odbor općim aktom sukladno zakonima RH, ovim Statutom i odgovarajućim kolektivnim ugovorima.

  Pojedine administrativno-stručne, pomoćne i druge poslove privremenog ili povremenog karaktera koji se ne mogu, ili nije ekonomično obavljati putem stručne službe, Upravni odbor može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, o čemu se zaključuje pismeni ugovor.

  Za cjelokupan rad stručne službe Udruge odgovoran je predsjednk Udruge, u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

   

   

   

  XI     IMOVINA UDRUGE  I  FINANCIJSKO POSLOVANJE

   

  Članak 56.

   Imovinu Udruge čine:

  ·       novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobroboljnim prilozima i darovima,

  ·       novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge,

  ·       Obavljanjem gospodarskih djelatnosti,

  ·       Financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

  ·       Druga novčana sredstva u skladu sa zakonom,

  ·       Njezine nepokretne i pokretne stvari,

  ·       Druga imovinska prava.

  Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa Zakonom.  Za opravdane troškove povezane s obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima Udruge, pravo na nagradu.

   

   

  Članak 57.

  Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim i drugim propisima, na osnovi godišnjeg Financijskog plana i zaključcima Upravnog odbora i Skupštine.

  Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se utvrđuje način financijskog poslovanja i vođenjem računovodstva neprofitnih organizacija.

  Financijske dokumente koji se odnose na korištenje sredstava Udruge na njezinom računu ili druge novčane transakcije potpisuje predsjednik te jedna od osoba koje ovlasti Upravni odbor.

  Naredbodavatelj za izvršenje Financijskog nacrta je predsjednik Udruge a u njegovoj odsutnosti, dopredsjednik.

   

   

   

  XII    ODGOVORNOST ZA OBVEZE

   

  Članak 58.

  Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

  Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaaraju za obveze Udruge.

  Nad Udrugom se može provesti stečaj sukladno zakonu.

   

   

  Članak 59.

  Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

   

   

  XIII    NADZOR RADA UDRUGE

   

  Članak 60.

  Članovi sami nadziru rad Udruge.

  Ako član Udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili neki drugi opći akt Udruge ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili Skupštinu, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

  Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostave pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne uklone nepravilnosti, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu Split radi zaštite svojih prava propisanih Statutom i drugim aktima Udruge.

   

   

   

  XIV    RJEŠAVANJE  SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR  UDRUGE

   

   

  Članak 61.

  ·       Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

   

  ·       Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.  Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

   

  ·       Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa.  Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi narednom vijeću zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

   

   

  XV     PRESTANAK  POSTOJANJA  UDRUGE

   

  Članak 62.

  Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

  1.     Odluka Skupštine o prestanku Udruge,

  2.     Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,

  3.     Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,

  4.     Pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,

  5.     Pokretanje stečajnog postupka,

  6.     Na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

  U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

   

  U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

   

   

  XVI     RASPOLAGANJE  IMOVINOM  UDRUGE U  SLUČAJU  PRESTANKA  POSTOJANJA  UDRUGE

   

  Članak 63.

  U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, sukladno Statutu.

   

  Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

   

   

  XVII     PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

   

  Članak 64.

  Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.  Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 Skupštine ili Upravni odbor. 

  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku koji je dužan prijedlog uvrstiti na dnevni red prve sjednice Skupštine.

  Prijedlog izmjene i dopune Statuta mora sadržavati novu formulaciju članka Statuta čime se izmjene i dopune predlažu obrazloženjem prijedloga.

   

   

  Članak 65.

  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

  Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut Udruge od 29. svibnja 2010.g.

   

  Članak 66.

  Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana registracije.

  Za donošenje ili izmjene i dopune Statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.

   

   

  Članak 67.

  U znak suglasnosti te preuzimanja prava i obveza, predsjednik vlastoručno potpisuje ovaj Statut sastavljen u četiri (4) ista primjerka od kojih se dva (2) dostavljaju Uredu državne uprave a dva (2) ostaju na upotrebu Udruzi.

   

   

   

   

                                                                                       Predsjednik:

   

   

                                                                                    _________________

                                                                                       / Damir Smajo /

  Objavio: Bruno

  Arhiva svih objavljenih članaka

  Loading...