Ciljevi UdrugeSaznajte više o ciljevima koje želi postići Udruga

Ciljevi koje Udruga želi postići svojim djelovanjem

Kontinuiranim organizacijskim razvojem raditi na razvoju novih partnerstava i suradnje. Stvoriti bolje uvjete za rad Udruge , unapređenje kvalitete života slijepih kroz edukaciju, socijalizaciju, rehabilitaciju, prekvalifikaciju, zapošljavanje, te društveno-kulturni i sportski život.

 

 1. Uklanjanje svih oblika diskriminacije prema slijepim osobama u svim područjima njihovog života u odnosu na osobe sa drugim oblicima invaliditeta, te na druge građane,
 2. Boriti se zajedno sa Hrvatskim savezom slijepih na ostvarenju inkluzivnog dodatka za sve osobe s invaliditetom,
 3. Predlagati donošenje zakonskih odredbi koje se odnose na povlastice u unutrašnjem prometu, napose u smjeru pojednostavljenja korištenja povlastica,
 4. Zalagati se da o sudbini osoba s invaliditetom odlučuju same osobe s invaliditetom,
 5. Unapređenje i podrška obrazovanju slijepih učenika i studenata u okviru redovnog sustava,
 6. Surađivati sa Hrvatskim savezom slijepih, Centrom „V.Bek“, Ustanovom DES i Zavodom za zapošljavanje u cilju zapošljavanja nezaposlenih članova,
 7. U suradnji sa Savezom slijepih i drugim udrugama nastojati na donošenju Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog državnog interesa u okviru kojeg bi se sustavno uredila obveza institucija financiranja redovnih aktivnosti udruga,
 8. Brinuti o objektivnom i istinitom izvješćivanju javnosti o problemima slijepih i njihovom položaju u Hrvatskoj,
 9. Nastojati organizirati grupu podrške za novo oslijepljele osobe u suradnji sa HSS-om.
 10. Istraživanje, praćenje i testiranje novih proizvoda i usluga u području novih i inovativnih tehnoloških rješenja za slijepe osobe s ciljem povećanja kvalitete njihovih života
 11. Stvoriti kapacitete za pokretanje i vođenje društveno poduzetničkih aktivnosti s ciljem osiguravanja dodatnih resursa za ostvarivanje misije i vizije udruge

 

Imate pitanje ili vas zanima više o radu Udruge?