Natječaj za posao: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju na području Grada KaštelaZapošljavamo zamjenu na ESF projektu 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II

 1. RADNO MJESTO:

Mjesto rada: Grad Kaštela

Naziv poslodavca: Županijska udruga slijepih Split

Adresa poslodavca: Zagrebačka 17, 21000 Split

Radno mjesto: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 07.02.2023.

Natječaj vrijedi do: 11.02.2023.

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30) od 23. studenoga 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0098 od 07.12.2022. godine,

ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem 1 (jedne) radnice u radni odnos na određeno vrijeme na području Grada Kaštela za obavljanje poslova pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Odabrana kandidatkinja će obavljati poslove pružanja mjesečne usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama za najmanje 6 (šest) krajnjih korisnika.

 

 1. OPIS POSLOVA: dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština; dostava higijenskih paketa u sklopu projekta; pomoć u pripremi/priprema obroka u kućanstvima korisnika; pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika (čišćenje površina, prostorija u domu, pranje prozora, stavljanje i skidanje zavjesa, usisavanje i sl..); pomoć u održavanju čistoće obuće i odjeće krajnjih korisnika; pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju prava; pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo; pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima; ostali poslovi u kući i okućnici (lakši fizički poslovi – metenje okućnice, grabljanje travnjaka, vrta i sl.).

 

 1. UVJETI:

Prijaviti se mogu nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine). Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina definiranih Pozivom Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, koje su dužne u prijavi na Natječaj priložiti odgovarajuću potvrdu/uvjerenje/dokument o pripadnosti ranjivoj skupini (točka 6. uvjeta natječaja).

 

Vlastoručno potpisana prijava mora sadržavati:

 • Osobne podatke (osobno ime i prezime)
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt broj mobitela ili e-mail adrese za dostavu obavijesti o datumu i vremenu, te načinu procjene, odnosno razgovoru za posao
 • Naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje s naznakom mjesta rada

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane
 3. Presliku Svjedodžbe, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba s datum izdavanja od dana raspisivanja natječaja
 5. Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 6. Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (ako je primjenjivo). Za kandidatkinje koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

 

 • Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika:
 • Samohrane majke: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine
 • Pripadnice ostalih nacionalnih manjina: Izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini, rodni list ili drugi jednako vrijedan dokument iz kojeg je vidljiva pripadnost
 • Strankinje u statusu privremene zaštite: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine
 • Ukrajinske državljanke sa statusom stranca pod privremenom zaštitom: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Odabrane kandidatkinje dužne su prije sklapanja ugovora o radu sve navede priloge odnosno isprave dostaviti u originalu na uvid Poslodavcu.

Nepravodobne, nepotpune i vlastoručno nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Sve kandidatkinje koje su pravodobno dostavile potpunu prijavu sa svim prilozima, ispravama i koje ispunjavaju uvjete Natječaja, Povjerenstvo će pozvati na razgovor. Poziv na razgovor za posao će se dostaviti putem SMS-a, Whatsappa ili na e-mail adresu kandidatkinje.

Kandidatkinje koje su pravodobno dostavile potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete Natječaja, obavezne su pristupiti procjeni, odnosno razgovoru za posao prema upućenom Pozivu. Kandidatkinje koje su spriječene iz opravdanih razloga pristupiti razgovoru za posao ili odustanu od prijave na Natječaj trebaju pisanim putem (SMS, Whatsapp ili e-mail) obavijestiti Poslodavca o povlačenju prijave iz Natječaja.

Kandidatkinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 5 (pet) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Poslodavca te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave koje nisu kompletne ili su podnesene nakon isteka roka Natječaja neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

 

Županijska udruga slijepih Split, Zagrebačka 17, 21000 Split, s naznakom: „za natječaj – Kaštela“.

 

Odluka o odabiru kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Županijske udruge slijepih Split. Županijska udruga slijepih Split ima pravo poništiti natječaj za zapošljavanje. Za sve informacije o Natječaju možete se obratiti djelatnicima Županijske udruge slijepih Split na mail split@udrugaslijepih.hr ili broj telefona 021/483-655.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Split dana 7. veljače 2023.: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130106969